top of page

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid en definities

1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Jewerella onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Jewerella aangaat ter zake van de levering van Producten;

 

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan Jewerella;

Documentatie: de door Jewerella ter zake van de Producten verstrekte catalogussen, instructies en andere documentatie;

Koopprijs: de door de Consument te betalen prijs voor de Producten die door Jewerella aan de Consument worden geleverd;

Jewerella: de Eenmanszaak statutair gevestigd te (6442AZ) Brunssum Biesstraat 13 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90272013;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Jewerella en de Consument op grond waarvan Jewerella levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken (Sieraden en accessoires) van Jewerella en/of van Derden die door Jewerella aan de Consument worden geleverd;

Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) overeenkomsten met Jewerella zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met Jewerella zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door Jewerella zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van de Consument hoe dan ook genaamd wordt door Jewerella uitdrukkelijk afgewezen.

 

2. Aanbiedingen, specificaties en orders

2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van Jewerella

 • zijn slechts gericht tot de Consument;

 • mogen niet worden verspreid;

 • gelden als één geheel;

 • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;

 • zijn geheel vrijblijvend; en

 • kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat Jewerella  de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de dag dat Jewerella de schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Consument verzendt. In dit laatste geval heeft de schriftelijke opdrachtbevestiging van Jewerella te gelden als een correcte en complete weergave van de overeenkomst die tussen Jewerella en de consument is gesloten.

2.3 Bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Jewerella geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat Jewerella met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van Jewerella zal in dat geval beschouwd worden als de order van de Consument en als de correcte weergave van de overeenkomst tussen Jewerella en de consument.

2.4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Jewerella slechts, indien deze door Jewerella schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de consument vervolgens niet binnen drie (3) dagen na deze bevestiging schriftelijk protest heeft aangetekend.

2.5. Jewerella is bij het aangaan van een overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de consument overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.6. Jewerella heeft steeds het recht om (in haar aanbieding) af te wijken van de inhoud van Documentatie, totdat een en ander uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

 

3. Prijzen

3.1. Alle door Jewerella aangeboden en met Jewerella overeengekomen prijzen zijn in euro en inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten. Overige kosten (waaronder verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de consument. De consument draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro.

3.2. Alle door Jewerella in de overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

3.3. Jewerella is bevoegd:

a. binnen drie maanden na het sluiten van een overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. Indien de prijs alsdan wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst tegen de ingangsdatum van de prijsverhoging te ontbinden;

b. na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De consument heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Jewerella past haar prijs aan indien de kostprijs van de elementen waaruit de prijs is opgebouwd is gestegen na het sluiten van de overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, maar niet beperkt tot, indien de kosten voor (grond)stoffen, bedrijfskosten en loonkosten zijn gestegen. Jewerella zal de consument informeren over de redenen van een prijsverhoging.

 

4. Betaling

4.1. Jewerella stuurt voor het door de consument verschuldigde bedrag een factuur aan de consument.

4.2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen van Jewerella zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de consument bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) dagen direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.

4.3. De consument dient de door Jewerella gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4.2 van deze voorwaarden vervallen eventuele aan de consument verstrekte kortingen, is Jewerella gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen en maakt Jewerella aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Jewerella mogelijk te maken, dient de consument alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst steeds tijdig en correct aan Jewerella aan te leveren. De consument staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Jewerella verstrekte gegevens en informatie.

5.2. Jewerella is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst opdrachten aan derden te verstrekken. Jewerella blijft in een dergelijk geval onverkort jegens de consument aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

5.3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen worden door Jewerella te goeder trouw opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de consument geen recht op vervanging, herstel of schadevergoeding.

 

6. Levering & levertijd

6.1. Leveringen geschieden vanuit het vestigingsadres van Jewerella , dan wel op een door Jewerella aan te wijzen andere plaats.

6.2. Jewerella spant zich ertoe in de door haar genoemde of met de consument overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal Jewerella indien mogelijk een nieuwe leveringstermijn/tijd van uitvoering van de overeenkomst aan de consument opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jewerella.

6.3. Indien Jewerella voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door de consument moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Jewerella dan wel dat de consument aan de bedoelde verplichting(en) jegens Jewerella heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

6.4. Een product geldt als geleverd als de consument het product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt aangenomen.

6.5. Neemt de consument een product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Jewerella is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de consument op te slaan. De consument blijft de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6.6. Transport van de producten verzorgd door Jewerella geschiedt tot het moment dat het geleverde door of namens de consument in ontvangst wordt genomen voor rekening en risico van Jewerella . Vanaf dat moment is de zaak voor risico van de consument.

 

7. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

7.1. Jewerella is bevoegd om een vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs te verlangen van de consument, dan wel elke vorm van zekerheid voor ten hoogste de helft van de koopprijs waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties.

7.2. Indien Jewerella de door haar verlangde betalingen of zekerheid voor ten hoogste de helft van de koopprijs niet verkrijgt, is Jewerella bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de consument ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de consument te vorderen.

 

8. Herroepingsrecht online bestellingen

8.1. De Consument heeft het recht om de overeenkomst tot levering van Producten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) dagen nadat de Producten op het door consument opgegeven adres zijn afgeleverd dan wel de producten door Derden, die niet het transportbedrijf betreft, in ontvangst zijn genomen of door de Consument bij Jewerella zijn afgehaald. Wanneer de bestelling dus elders is afgeleverd, zoals een DHL punt, telt dat als dag 1 van afgifte en niet de dag dat de Consument de bestelling heeft afgehaald.

8.2. De Consument zal gedurende de bedenktijd te allen tijde uiterst zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De consument mag Product slechts zodanig gebruiken dat hij kan beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

8.3. Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit schriftelijk binnen veertien (14) dagen kenbaar te maken bij Jewerella via modelformulier voor ontbinding / herroeping , e-mail, het klantenaccount of de social-media kanalen. De Consument zal het Product vervolgens binnen veertien (14) dagen aan Jewerella retour sturen met alle toebehoren (aangehechte kaartjes etc.) en zoveel mogelijk met de originele verpakking. De Consument zal aan Jewerella een bewijs van verzending verstrekken, zodat Jewerella kan vaststellen dat het Product binnen de termijn van veertien (14) dagen is teruggestuurd.

8.4. In de webwinkel aangekochte items zullen niet worden gecrediteerd, maar worden verrekend met een volgende aankoop. Er is geen vervaldatum van toepassing bij dit tegoed.

 

Kosten bij herroeping

8.4. De Consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

8.5. Jewerella zal bedragen die de Consument voor de Producten reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetalen, nadat Jewerella het Product of de Producten retour heeft ontvangen. Jewerella zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de consument heeft gebruikt, tenzij de Consument toestemming geeft voor het gebruik van een andere betaalmethode.

8.6. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien een Product reeds gedragen is door de consument, dan is er sprake van onzorgvuldige omgang in de zin van dit artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

 

8.7. Jewerella geeft geen garantie op stiksels, breisels, pailletten & studs. 

8.8. De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde producten:

a. op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;

b. naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;

c. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, voor zover de consument de productverzegeling heeft verbroken. Indien  gerechtvaardigde vermoedens heeft dat een product is gedragen althans de labels, kaartjes van een product zijn verwijderd, dan is het om hygiënische redenen niet toegestaan het product terug te zenden.

d. gedragen zijn en niet meer in nieuwstaat zijn, door bijvoorbeeld het verwijderen van de originele kaartjes.

 

9. Klachten

9.1. Klachten ten aanzien van geleverde producten of de facturatie daarvan dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de aankoop schriftelijk te worden gemeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de ontvangen producten direct op enige defecten te controleren & deze te melden voordat het product in gebruik wordt genomen. Vanaf het moment dat aanwezige kaartjes worden verwijderd zal dit door Jewerella worden beschouwd als het in gebruik nemen van het product en kunnen klachten niet meer worden aangenomen of verwerkt.

9.2. Indien de consument tijdig een klacht indient, zal Jewerella kosteloos en ter vrije keuze van Jewerella het ondeugdelijk gebleken Product laten herstellen of het Product tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product vervangen.

9.3. Wanneer Jewerella gebruik maakt van de keuze het ondeugdelijk product te laten herstellen, is het aan Jewerella om te oordelen of dit conform afspraak is gebeurd. Als het product na reparatie weer naar behoren te dragen is, hoeft Jewerella geen verantwoordelijkheid af te leggen over eventuele ontevredenheid bij de Consument en wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

9.4. Een klacht van de consument doet niet af aan de (betalings)verplichtingen van de consument die uit de overeenkomst voortvloeien.

9.5. Retourzendingen die Jewerella niet vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door Jewerella niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de consument. Als uitzondering op deze regel gelden retourzendingen van consumenten vanwege een beroep op het herroepingsrecht, mits de consument zijn retourzending vooraf heeft gemeld middels het retourformulier.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. Jewerella is niet aansprakelijk voor de door de consument dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jewerella.

10.2. Jewerella is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de overeenkomst met de consument door Jewerella ingeschakelde personen. Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon.

10.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is Jewerella in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.

10.4. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Jewerella beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Jewerella gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Jewerella niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Jewerella beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.5. Indien aansprakelijkheid van Jewerella op grond van artikel 7:24 BW komt vast te staan, zal iedere beperking van de aansprakelijkheid van Jewerella zijn begrensd tot hetgeen is toegestaan volgens dat artikel.

 

11. Overmacht

11.1. Indien Jewerella door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen Jewerella haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft Jewerella in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien Jewerella van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal Jewerella de Consument hierover informeren, maar is Jewerella Online niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

11.2. Indien Jewerella vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is Jewerella gerechtigd pro rata te factureren en dient de consument deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.

11.3. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend, verstaan:

I) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,

II) staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Jewerella hetzij bij Derden waarvan Jewerella bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is,

III) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van Jewerella liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan, en

IV) overheidsmaatregelen.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, documentatie en de (inhoud van de) website(s) van Jewerella berusten uitsluitend bij Jewerella en/of derden. De consument erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien Jewerella in opdracht van de consument enig(e) product en/of documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan Jewerella.

12.2. De consument verkrijgt uitsluitend voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de consument van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de consument niet in (sub)licentie gegeven worden (aan derden), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.3. De door Jewerella geleverde producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Jewerella door de consument worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de overeenkomst beoogde gebruikt.

12.4. Jewerella is gerechtigd de producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de producten te kunnen herleiden.

12.5. Jewerella vrijwaart de consument van aanspraken op de door Jewerella geleverde en/of verstrekte producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de consument (a) Jewerella onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Jewerella. De consument zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Jewerella in naam van de consument verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de consument in de producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de consument.

12.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de producten van Jewerella inbreuk maken op een aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Jewerella een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Jewerella zo mogelijk zorg dragen dat de consument de geleverde of verstrekte producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor de consument. Indien Jewerella naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de consument het geleverde kan blijven gebruiken, zal Jewerella het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Jewerella zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de consument. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Jewerella wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Jewerella is het de consument niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

13.2. De consument zal de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jewerella.

13.3. Onder omstandigheden blijft de consument aansprakelijk voor de tussen Jewerella en de consument tot stand gekomen overeenkomst.

 

14. Opschorting en ontbinding

14.1. Jewerella heeft, indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Jewerella redelijkerwijs mag verwachten dat de consument tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Jewerella, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Jewerella tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan Jewerella toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Jewerella op de consument heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.2. In het geval waarin:

 • de consument in staat van faillissement wordt verklaard,

 • de consument wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,

 • de consument zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,

 • de consument tot boedelafstand overgaat,

 • beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de consument wordt gelegd;

 • de consument onder curatele wordt gesteld;

 • de consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;

 • de consument komt te overlijden; of

 • de consument tekortschiet in de nakoming van een op grond van de overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,

is Jewerella gerechtigd de overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Jewerella.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van de producten gaat pas over op de consument, zodra de consument aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst of enige andere overeenkomst heeft voldaan.

15.2. Zolang Jewerella eigenaar is van de producten mag de consument deze producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.

15.3. Indien de consument niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, heeft Jewerella direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen.

15.4. De consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Jewerella te bewaren en tegen schade en diefstal adequaat verzekerd te houden.

16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1. Jewerella verwerkt persoonsgegevens van de consument ter uitvoering van de overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.

16.2. Jewerella zal deze persoonsgegevens van de consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Jewerella zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Jewerella kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van derden. De consument gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover Jewerella persoonsgegevens laat verwerken door (een) derde(n), zal Jewerella met de betreffende derde een toereikende verwerkers overeenkomst sluiten.

 

17. Overig

17.1. Op iedere overeenkomst tussen de consument en Jewerella en deze voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 17.1) is Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.

17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de consument en Jewerella gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de consument valt.

bottom of page